شرکت بازرگانی بهیاد تجارت پارس

پروژه ها

دال عدس

دال عدس

عدس سبز

عدس سبز

لوبیا قرمز

لوبیا قرمز

زرد چوبه

زرد چوبه

نخود

نخود

لوبیا چیتی

لوبیا چیتی